Proč pěstovat bez rašeliny

Právě si prohlížíte Proč pěstovat bez rašeliny

Těžba rašeliny je dlouhodobě diskutovaným tématem z hlediska vlivu na životní prostředí. V tomto článku si vysvětlíme pár hlavních důvodu, proč bychom se používání rašeliny měly vyhnout. 

Rašelina je organické sedimentární horninové těleso, které vzniká v průběhu tisíců let z hromadění odumřelých rostlin a řas v mokřadech a slatiništích. Rašelina se tradičně používá jako palivo pro topení, jako přísada do zahradní půdy a také jako vstřebávač vlhkosti v různých produktech. Těžba rašeliny zpravidla sestává z vkácení okolních lesů a následného odvodnění rašelinišť. Tím dochází narušení mokřadních ekosystémů. Rašeliniště jsou životadárnými zdroji pro mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří jsou na tuto specifickou a křehkou formu přirozeného prostředí adaptovaní. Odvodnění rašelinišť tak vede ke ztrátě biodiverzity, které může vyústit až ve vymizení některých druhů živočichů či rostlin.

sušení rašelinových bloků

Druhým důvodem, proč je těžba rašeliny kontroverzní, je emise skleníkových plynů. Rašelina se v přírodním stavu uchovává uvnitř rašelinišť a není vystavena kyslíku, což znamená, že se organická hmota nemůže rozkládat a uvolňovat oxid uhličitý do atmosféry. Nicméně, když se rašeliniště odvodní a rašelina je vytěžena, začne se rozkládat, čímž se uložený oxid uhličitý a metan, oba plyny výrazně se podílející na tvorbě skleníkového efektu, uvolňuje do atmosféry. Mezi další důsledky těžby rašeliny patří například degradace kvality vody. Rašeliniště hrají klíčovou roli v regulaci hydrologického cyklu a udržování kvality vody. Když jsou však rašeliniště odvodněna a vytěžena, může dojít ke změnám ve složení půdy a narušení přirozeného odtoku vody. To může vést k uvolňování škodlivých látek, jako jsou těžké kovy a dusičnany, z rašelinišť do okolí.

Božídarské rašeliniště

Vzhledem k výše uvedeným faktorům je těžba rašeliny považována za neudržitelnou a nebezpečnou pro životní prostředí. Je důležité, aby byly prováděny alternativní metody výroby energie a udržitelné způsoby využití rašeliny, jako například obnova rašelinišť či využití alternativních surovin.

A jak můžeme pomoct my? První a snadný krok je vyhnout se rašelině v pěstování rostlin.

Jedna cestacje samozřejmě pěstovat Kosmítka, která se jako rostliny pěstovaná metodou in vitro rašelině obloukem vyhýbají.

Jak ale pěstovat ekologicky rostliny v květináčích či v záhoně? To se dozvíte brzy v článku: Jak pěstovat bez rašeliny!

Napsat komentář